Estatuts

ESTATUTS DE LA SOCIETAT CATALANA D’AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA

DENOMINACIÓ
Article 1er.

1.- L’associació es denomina “SOCIETAT CATALANA D’AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA”
2.- Està subjecte a les disposicions de la Llei de 7 de Juliol de 1997 i altres concordants.
3.- La SOCIETAT CATALANA D’AL•LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA és una associació de caràcter científic, amb plena personalitat jurídica i capacitat d’actuació. És una branca especialitzada, per raó de la disciplina científica en la que desenvolupa la seva activitat, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears
4.- La durada de la societat serà indefinida.

OBJECTIUS
Article 2n.

1.- La SOCIETAT CATALANA D’AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA, que no té finalitat lucrativa, té com a objectius:
a) Agrupar tots els especialistes d’al•lergologia, els llicenciats en Medicina i Cirurgia que tinguin vinculació amb centres reconeguts de l’especialitat, els llicenciats en altres àrees de les ciències de la salut que ho sol•licitin i que siguin admesos.
b) Contribuir al millorament científic dels seus associats.
c) Promoure el desenvolupament de l’Al•lergologia i Immunologia Clínica.
d) Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria d’Al•lèrgia i Immunologia Clínica
e) Fomentar la creació de beques per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
f) Col•laborar amb les universitats en un desenvolupament científic i tècnic.
g) Fomentar la col•laboració amb altres Societats estatals i internacionals a fi d’establir programes científics comuns.

2.- Per portar a terme aquests objectius, la SOCIETAT CATALANA D’AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA assumirà la representació i l’adhesió en conjunt dels seus membres a les societats germanes d’àmbit funcional estatal i internacional.

Article 3er.
1.- Poden ésser admesos a la SOCIETAT CATALANA D’AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA les persones que reuneixin els requisits previstos en l’article 31 d’aquests Estatuts.
2.- La comprovació dels requisits i circumstàncies requerits la farà la Junta Directiva de la societat.

DOMICILI
Article 4rt.

La Societat Catalana D’AL·LÈRGIA I IMMUNOLOGIA CLÍNICA té el domicili a Barcelona, a la seu de l’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES DE CATALUNYA I DE BALEARS, Passeig de la Bonanova, 51.

ÀMBIT TERRITORIAL
Article 5è.

La Societat complirà els seus fins primordialment a Catalunya, i àmbits territorials de parla catalana.
La Societat podrà tenir Seccions Territorials a les Filials de l’ACMCB.


ÒRGANS DIRECTIUS I FORMA D’ADMINISTRACIÓ
Article 6è.

La Societat es regirà pels següents òrgans:
1.- L’Assemblea General.
2.- La Junta Directiva.


Article 7è.
L’Assemblea, òrgan suprem de la societat, estarà constituïda per la totalitat dels socis. Podran ser ordinàries i extraordinàries.

Article 8è.
L’Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada l’any a l’objecte de:
a) Aprovar o censurar el pla general d’actuació.
b) Aprovar o censurar la gestió de la Junta Directiva, o d’algun dels seus membres, que haurà de dimitir si triomfa la moció de censura
c) Aprovar o censurar els pressupostos, ingressos i despeses i conèixer l’estat de comptes corresponent a l’any anterior, i adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de l’aportació al sosteniment de les despeses de la Societat.
d) Procedir a la renovació parcial reglamentària de la Junta Directiva.
e) Escoltar, debatre i contestar les propostes, precs i preguntes de dels membres de l’Assemblea.

Article 9è.
1.- L’Assemblea General és l’òrgan expressiu de la voluntat dels seus membres. Serà convocada necessàriament per la Junta Directiva amb quinze dies d’anticipació, mitjançant escrit adreçat al domicili de cada soci, on es farà constar l'ordre del dia amb els assumptes que s’han de sotmetre a les seves consideracions i decisió, el lloc, la data i l’hora de la reunió en primera i segona convocatòria.
2.- L’alteració de l’ordre del dia només podrà fer-se en el cas de que l’Assemblea ho accepti per majoria simple.
3.- L’Assemblea quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi siguin presents la meitat més un dels socis, i en segona convocatòria, com a mínim mitja hora més tard, sigui quin sigui el nombre de presents.
4.- El President i el Secretari de la Junta Directiva actuaran, si hi són presents, actuaran amb els mateixos càrrecs a l’Assemblea General. En llur absència seran substituïts per un Vicepresident, Vicesecretari o algun altre membre de la Junta Directiva, per aquest ordre i, en darrer terme, seran escollits per votació entre els assistents a l’Assemblea General.
5.- En primer lloc, en tota Assemblea es procedirà a la lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’última Assemblea.
Els acords es prendran per majoria simple dels membres que hi assisteixin.
Les decisions que prengui l’Assemblea seran sobiranes i la Junta Directiva estarà obligada a complir-les
6.- L’Assemblea General és l’òrgan competent per a elegir els membres que composaran la Junta Directiva, i podrà destituir-los en qualsevol moment, sempre que aquest assumpte es trobi inclòs en l’ordre del dia.
En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa de vots.

Article 10è.
Les actes de les sessions de les Assemblees Generals han d’incloure la data de la reunió, la llista de les persones assistents, els assumptes tractats, els acords adoptats, i recolliran fidelment les diverses opinions expressades pels socis i, a petició d’algun d’ells, podrà fer-se constar textualment una proposició o observació. L’acta serà signada pel Secretari, amb el vist-i-plau del President.

Article 11è.
L’Assemblea General Extraordinària es convocarà quan ho jutgi oportú el President, o bé quan ho sol•liciti per escrit un nombre d’associats no inferior al 20% del total, amb inclusió de l’ordre del dia. En aquest cas, l’assemblea tindrà lloc dintre d’un termini no superior als trenta dies a comptar des de la sol•licitud.
Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de la societat, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, cal un nombre de vots equivalents a la majoria simple.

Article 12è.
La Junta Directiva estarà formada per membres numeraris amb el títol d’especialista en Al•lergologia i estarà constituïda per:
1.- Un President,
2.- Un Vicepresident,
3.- Un Secretari,
4.- Un Vicesecretari - Tresorer,
5.- Dos Vocals,
6.- Poden crear-se altres càrrecs dins de la Junta Directiva a proposta de la Societat i amb l’aprovació de la Junta de Govern de l’Acadèmia.

Article 13è.
1.- Els membres de la Junta Directiva seran elegits, d’entre els socis amb al menys 12 mesos d’antiguitat a la societat, amb títol d’especialista en Al•lergologia, en votació secreta, per majoria simple de vots dels socis concorrents a l’Assemblea General Ordinària, sense que sigui possible el vot delegat ni el vot per correu
2.- Si es presenten dues o més candidatures, l’elecció de cada càrrec es farà per separat i per majoria simple
3.- Els membres podran proposar les candidatures que creguin convenients a la Junta Directiva fins 30 dies naturals abans de celebrar-se l’Assemblea General i en la proposta hi hauran de constar tan els noms dels proponents, com l’acceptació dels proposats, acompanyada de la certificació del Col•legi de Metges respectiu, de tenir registrat el Títol d’Especialista en Al•lergologia.
4.- En el cas de que ho hagi cap proposta, la Junta Directiva haurà de presentar una candidatura completa que serà elegida per majoria simple.
5.- Tots els membres de la Junta Directiva exerceixen el seu càrrec gratuïtament, però tenen dret a la bestreta i al reembossament de les despeses degudament justificades i també a l’indemnització pels danys que s’en derivin.

Article 14è.
1.- Els càrrecs tindran una durada de quatre anys sense possibilitat de reelecció consecutiva pel mateix càrrec.
2.- La renovació es farà per meitat cada dos anys. En la primera renovació s’elegirà el Vicepresident, el Secretari i un Vocal . En la segona renovació ho faran el President, el Vicesecretari o Tresorer i l’altre Vocal.

Article 15è.
La Junta Directiva es reunirà cada vegada que la convoqui el seu President, qui haurà de fer-ho al menys cinc cops a l’any, per celebrar sessió ordinària i tantes altres vegades com ho consideri ell necessari, o li ho demanin com a mínim tres membres de la Junta Directiva.

Article 16è.
1.- Correspon a la Junta Directiva la programació i direcció de les activitats de la societat, la gestió administrativa de la societat i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l’estat de comptes de l’any anterior.

Article 17è.
La Junta Directiva assumeix totes les funcions de representació de la Societat, tenint totes les atribucions que li concedeixin els presents Estatuts i per Llei
La Junta Directiva té facultat per atorgar tota classe d’actes i contractes que siguin d’administració o de disposició, tret dels d’adquisició, gravamen i disposició de béns immobles pels que necessitarà autorització de l’Assemblea de socis.

Article 18è.
Correspon al President ordenar la convocatòria de la Junta Directiva i de l’Assemblea General de la Societat
Presidir les seves reunions i ostentar la representació legal de la societat, davant les Autoritats, Tribunals, Federacions, Organismes, etc., amb la facultat, de delegar la representació. Actuarà en nom de la Societat i executarà els acords adoptats per l’Assemblea o per la Junta mateixa.
Podrà convocar la Junta Directiva amb caràcter urgent, quan sigui necessari, comunicant-ho a tots els membres de la Junta, per escrit i amb Ordre del dia, i en aquest cas caldrà la presència de la meitat dels seus membres i la del President o el seu legítim representant per quedar vàlidament constituïda.

Article 19è.
El Vicepresident substituirà el President en totes les funcions que aquest li encomani en cas d’absència, malaltia, dimissió, defunció o simplement quan el President ho sol•liciti.
En cas de vacant, ocuparà la Presidència amb caràcter accidental fins el termini del mandat del President.
Coordinarà o nomenarà coordinador pels treballs dels Comitès i Seccions que es creïn en el si de la Societat.

Article 20è.
El Secretari redactarà i signarà, juntament i amb el vist i plau del President, les actes de les sessions dels òrgans de la Societat , tindrà cura del corresponent Llibre d’Actes, així com portar al dia el registre de socis, anotant-hi les altes i baixes que es produeixin.
Convocarà, per ordre del President, les reunions de Junta i les Assemblees ordinària i extraordinària. Tindrà custòdia dels llibres, segells i documents de la Societat.
Lliurarà les certificacions que siguin adients amb els vist-i-plau del President, portarà la correspondència de la Societat i qualsevol altra funció apropiada al seu càrrec.
Podrà comptar amb l’ajut d’una Secretaria Tècnica per a la burocràcia de rutina.

Article 21è.
1.- El Vicesecretari o Tresorer rebrà i custodiarà els fons pertanyents a la Societat, donarà compliment a les ordres de pagament que decideixi el President i dirigirà la comptabilitat portant-ne un control escrit.
2.- Formalitzarà els Pressupostos anuals d’ingressos i despeses, d’acord amb les possibilitats econòmiques de la Societat, així com l’estat de comptes de l’any anterior que presentarà a la Junta Directiva, perquè aquesta els sotmeti a l’aprovació de l’Assemblea General.

Article 22è.
Els vocals col•laboraran en les tasques que els encarregui el President, especialment en les que se’ls encarregui per a un millor desenvolupament de la Societat.

Article 23è.
1.- La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, als menys quatre dels seus membres. Haurà de ser-hi el President o el seu legítim representant: el vicepresident .Prendrà els acords per majoria simple de concorrents. En cas d’empat serà decisori el vot del President.
2.- La representació de la Junta Directiva es podrà atorgar tan sols a altres membres de la pròpia Junta.

Article 24è.
1.- La Junta Directiva, per acord d’una majoria no inferior als dos terços del nombre dels seus membres, podrà delegar amb caràcter permanent part de les seves funcions en algun o alguns dels seus membres. En tot cas, no serà delegable el retre comptes a l’Assemblea, presentar-li propostes de qualsevol mena, ni convocar aquest òrgan de la Societat.

Article 25è.
1.- La Societat podrà crear les seccions especialitzades que cregui necessari. Prèviament haurà de comunicar-ho a la Junta de Govern de l’ACMCB, perquè en doni el seu vist-i-plau.
Les seccions especialitzades seran coordinades per un membre de la Junta Directiva de la Societat i actuaran a l’empar de la Societat .
2.- La Societat podrà crear Seccions Territorials en el si de les Filials de l’ACMCB.

Article 26è.
El President i el Secretari de la Societat formen part, com a membres nats, de la Junta Consultiva de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, la qual es reunirà d’acord amb l’article 12è dels seus Estatuts.

Article 27è.
La Secretaria de l’ACMCB i la Fundació Privada de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears, podran donar suport a la gestió econòmica i comptable de la Societat, previ acord al respecte de la Junta Directiva.

Article 28è.
Les activitats científiques de la Societat seran comunicades a la Junta de Govern de l’ACMCB, a fi que aquesta en tingui coneixement i en doni la deguda difusió. Al final de cada any acadèmic elaborarà una memòria de les activitats realitzades durant el curs, que enviarà al Secretari General perquè sigui inclosa en la memòria anual de l’ACMCB.

Article 29è.
Qualsevol proposta de modificació d’estatuts, i formació de Seccions, han d’ésser aprovades per la Junta de Govern de l’ACMCB. Per a modificar els estatuts, caldrà que la Junta Directiva convoqui Assemblea General Extraordinària de Socis, incloent aquest punt en l’ordre del dia, i deixant a disposició dels socis des d’aquell moment el text complet dels articles que es proposa modificar. Serà necessària l’aprovació per una majoria de dos terços dels socis presents a l’Assemblea General.

ELS SOCIS
Article 30è.

El nombre de socis és il•limitat.

Article 31è.
Podrà ingressar com a membres numeraris de la Societat qualsevol persona que reuneixi els requisits següents:
1.- Ser llicenciat en Medicina i Cirurgia .
2.- Ser membre de l’ACMCB com soci numerari o adjunt.
3.- Formalitzar la sol•licitud d’ingrés com a membre numerari, que presentaran i signaran dos membres numeraris amb títol oficial d’Especialista en al•lergologia, de la Societat Catalana d’Al•lèrgia i Immunologia Clínica
4.- Hauran de tenir una participació activa en les activitats científiques de la Societat.
5.- Ser aprovat per la Junta Directiva de la Societat.

Article 32.
Els socis numeraris tenen aquests drets:
1.- Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals. Cada soci té un vot.
2.- Ésser electors i elegibles per a formar part de la Junta Directiva, en les condicions que marquen els actuals Estatuts.
3.- Gaudir dels serveis que presti la Societat.
4.- Assistir a tots els actes que celebri la Societat.
5.- Ésser informats de la marxa de la Societat, de la identitat dels altres membres de la Societat, de l’estat de comptes i, amb anterioritat a la convocatòria, dels assumptes que s’hagi previst de tractar en les assemblees i verbalment durant l’assemblea. Els membres de l’òrgan de govern han de proporcionar la informació sol•licitada.
6.- Posseir un exemplar dels estatuts vigents i del reglament de règim intern.
7.- Consultar els llibres de la Societat.
8.- Tots els altres drets que aquests Estatuts i la llei concedeixin.

Article 33è.
Serà obligació dels socis:
1.- Observar els Estatuts i reglaments de règim interior, i acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Societat.
2.- Comprometre’s amb les finalitats de la societat i participar activament per a l’assoliment d’aquestes. Col•laborar amb les sessions científiques, i en general, en totes les activitats desenvolupades per la Societat.
3.- Contribuir al sosteniment de les despeses de la Societat amb el pagament de les aportacions econòmiques previstes als estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
4.- Complir amb la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

Article 34è.
Es causarà baixa a la Societat:
1.- Per renúncia voluntària comunicada per escrit en carta dirigida al President de la Junta Directiva i amb coneixement de la Junta.
2.- Per l’impagament de les aportacions corresponents, prèvia comunicació per escrit al domicili que el soci hagi designat.
3.- Per acord de la Junta Directiva, quan un membre hagi comès una falta greu contra els objectius de la Societat o de l’Especialitat. Prèviament es convocarà a l’interessat perquè presenti les al•legacions que estimi convenients en el seu descàrrec. La votació de la Junta Directiva serà secreta i per a la validesa de l’acord s’exigirà un quòrum de majoria de dos terços dels seus membres. Contra aquest acord es podrà recórrer mitjançant escrit a l’Assemblea General.

ACTIVITATS
Article 35è.

La Societat celebrarà durant el Curs Acadèmic al menys 6 sessions científiques anuals, excepte en el període de vacances. Les matèries a tractar en les sessions científiques i la forma de discussió, seran determinades per la Junta Directiva que tindrà la facultat d’invitar aquelles persones no pertanyents a la Societat que puguin exposar temes d’interès per als associats.

Article 36è.
La convocatòria de les sessions científiques amb l’enunciat dels temes a tractar, es comunicarà per escrit a tots els socis i es farà públic amb la suficient antelació.

Article 37è.
La Junta Directiva podrà convocar actes i reunions científiques extraordinàries si així ho creu convenient pel bon prestigi i desenvolupament de la Societat, quedant a la seva cura totes les responsabilitats per al millor èxit d’aquestes.

Article 38è.
Les activitats i/o relacions que estableixi la Societat amb altres entitats o societats científiques s’hauran de comunicar a la Junta de Govern de l’ACMCB, no podent estar en contradicció amb els Estatuts de la mateixa.

Article 39è.
1.- La Societat no té un patrimoni inicial.
2.- La Societat gaudeix de la seu, i les instal•lacions generals de l’ACMCB.

Article 40è.
Els recursos econòmics pel desenvolupament de la seva activitat es preveu que seran:
1.- Les quotes ordinàries dels seus membres.
2.- Les aportacions materials i económiques que pugui rebre segons la legislació vigent.

DISSOLUCIÓ
Article 41è.

La Societat, que tindrà una duració indefinida, solament es podrà dissoldre per alguna de les següents causes:
1.- Per una resolució judicial ferma.
2.- Per un acord de l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi. Per tenir validesa haurà de ser adoptada almenys per dos terços dels membres. Això no obstant, l’Assemblea no podrà acordar la dissolució mentre un mínim de la quarta part dels socis numeraris s’hi oposi, estigui disposat a continuar la seva vida i es comprometi per escrit a sostenir-la econòmicament.

Article 42è.
En cas de dissolució de a Societat actuarà de comissió liquidadora l’última Junta Directiva en exercici, la qual, una vegada hagi realitzat els drets i les obligacions pendents, posarà el romanent del patrimoni social a disposició de l’ACMCB.

Article 43è.
En tot allò que no estigui contemplat expressament per aquests Estatuts, seran d’aplicació els Estatuts de l’Acadèmia.

Diligència final
Fem constar que els presents estatuts contenen les modificacions aprovades a l’Assemblea General Extraordinària de data 24 de maig de 2002.

El President SCAIC
Dr. Santiago Nevot

La Secretaria SCAICFalco
Dra. Victòria Cardona Dahl